280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Hướng dẫn SV viết bài đăng kỉ yếu PDF. In Email
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 00:13

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT BÀI ĐĂNG KÍ YẾU

 1. Kĩ thuật
 2. Khổ giấy A4, chiều rộng phần nội dung là 14cm (Hình ảnh, bảng, sơ đồ có kích thước rộng không quá 14cm). Tên bảng biểu, sơ đồ phía trên ; Tên hình ảnh phía dưới. Số thứ tự của bảng, sơ đồ, hình ảnh được đánh số độc lập và liên tục.
 3. Font : Times New Roman, Size 13
 4. Cách đoạn Space before : 6 pt, cách dòng Multiple : 1.2, Lùi đầu dòng 10mm.
 5. Tên các đề mục in đậm (không có dấu cấu sau mỗi đề mục 1, a, …)
 6. Trích dẫn và Tài liệu tham khảo

Một số nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo

-   Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ luận văn, luận án và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.

-   Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.

-   Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.

-   Tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.

-   Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.

-   Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành.

-   Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên (justify). Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Kiểu trích dẫn APA (American Psychological Association)

Trích dẫn trong văn bản

Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót và tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn.

-           Tài liệu chỉ có 1 tác giả: (họ và tên tác giả, năm).

Ví dụ: (Quách Ngọc An, 1992)

-           Tài liệu có 2 tác giả: (họ và tên tác giả 1 và họ và tên tác giả 2, năm);

Ví dụ: (Nguyễn Hữu Đống và Đào Thanh Bằng, 1997)

-           Tài liệu có từ 3 đến 5 tác giả thì trong lần trích dẫn đầu tiên cần ghi hết các tác giả. Chỉ trong các lần trích dẫn sau thì mới ghi (họ và tên tác giả đầu, et al., năm).

Ví dụ: (Nguyễn Thị Gấm et al., 1996)

-           Tài liệu có từ 6 tác giả trở lên mới ghi (họ và tên tác giả đầu, et al., năm).

Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ 'a', ,'b', 'c',... ngay sau năm xuất bản.

Ví dụ: (Quách Ngọc An, 2000, 1992a,1992b &Võ Thị Kim Huệ, 2000)

Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC họ của tác giả. Neu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v... Đối với từng tài liệu tham khảo có các cách sắp xếp như sau:

Loại

Định dạng
trong trích dẫn

Định dạng trong tài liệu tham khảo

 

 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009)

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2009). Đổi mới nâng cao phương hướng, nhiệm vụ ngành giảo dục và đào tạo năm 2009 - 2010. Hà Nội: Nxb Lao động.

 

Sách

(Lê Khánh An, 1993)

Lê Khánh An. (1993). Tổ chức quá trình dạy học đại học. Hà Nôi: Nxb Giáo dục.

 

 

(Curwen et al., 2000)

Curwen, B., Palmer, s., & Ruddell, p. (2000). Brief cognitive behaviour therapy (Brief Therapies Series). London, England: Sage.

 

Môt

chương

trong

cuốn

sách

(Trần Khánh Đức, 2014)

Trần Khánh Đức. (2014). Lý thuyết hệ thống và hệ thống giáo dục hiện đại. Giảo dục và phát trỉên nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI (tr. 77-134). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo due Viêt Nam.

 

(Mettam and Adams, 2002)

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. s. Jones, & R. z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281­304). New York: E-Publishing Inc.

(Jacobs and Hall, 2002)

Jacobs, G. M., & Hall, s. (2002). Implementing cooperative learning. In J. c. Richards & w. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (pp. 52-58). doi:10.1017/CB09780511667190.009

Bài báo đăng trên tạp chí không có DOI

(Đoàn Văn Điều, 2018)

Đoàn Văn Điều. (2018). Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp vê bâu không khí trong lớp ở các trường đại học đã theo học. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phổ Hồ Chí Minh, 15(1), 192-200. Nhận từ http://hcmuD.edu.vn/imaaes/stories/site 51 /tap-chi/GD/1.2018/19.%20doan%20van%20dieu.Ddf

(Russell-Bowie, D., 2010).

Russell-Bowie, D. (2010). Cross-national comparisons of background and confidence in visual arts and music education of pre-service primary teachers. Australian Journal of Teacher Education, 55(4), 65-78. Retrieved from http://aite.education.ecu.edu.au/

Bài báo đăng trên tạp chí co DOI

(Radford, M., 2001)

Radford, M. (2001). Aesthetic and religious awareness among pupils: Similarities and differences. British Journal of Music Education, 18, 151-159. doi: 10.1017/S0265051701000249.

(Rindermann, H., & Ceci, S. J., 2009)

Rindermann, H., & Ceci, s. J. (2009). Educational policy and country outcomes in international cognitive competence studies. Perspectives on Psychological Science, 4, 551-568. doi: 10.111/j. 1745-6924.2009.01165.x

Trang

web

(Allen, D., 2004)

Allen, D. (2004). Dealing with your meeting notes. Retrieved from http://www.effectivemeetings.com/meetingbasics/notes.asp

(Australian Institute of Health and Welfare, 2011)

Australian Institute of Health and Welfare. (2011). Australia's health 2004. Retrieved October 10, 2015, from

http://www.aihw.gov.au/Dublications/index.cfm/title/10014

Luận

văn,

luân

án

(Trân Hông Thăm, 2018)

Trân Hông Thăm. (2018). Quản lỷ đội ngũ GVTH vùng đông băng sông Cửu Long theo yêu cầu đoi mới giáo dục hiện nay. Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành Quản lí giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

(N. Kawasaki, 1993)

N. Kawasaki. (1993). Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow. M.S. thesis. Dept. Electron. Eng. Osaka Univ., Osaka. Japan.

Xem hướng dẫn chi tiết tại:

https ¿//WWW, usq. edit, ail/1 ibrai^v/referencins/apa-referencinssuide

 1. Nội dung và thứ tự trình bày (xem hướng dẫn sau hoặc có thể viết như bài báo khoa học, phần có dấu * là phần bắt buộc.)

 

*TÊN ĐỀ TÀI
*Nguyễn Văn A
*Sinh viên năm ….. Khoa Tâm lí GD
*GVHD : Trần Văn B

 

 1. Mở đầu : giới thiệu chung, lí do chọn đề tài, …
 2. Mục đích nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu, …
 3. Kết quả nghiên cứu, ý nghĩa …
 4. Kết luận, đề xuất.
 5. Tài liệu tham khảo

*Địa chỉ email và điện thoại liên hệ với sinh viên.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu