280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Công văn số 351/ĐHSP-TCHC về việc góp ý cho Quy định về chế độ làm việc của giảng viên PDF. In Email
Thứ ba, 25 Tháng 10 2011 14:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      351/ĐHSP-TCHC

V/v góp ý cho Quy định về

chế độ làm việc của giảng viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

Trên cơ sở nội dung các buổi thảo luận về việc xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Ban soạn thảo đã điều chỉnh một số điểm theo các ý kiến đóng góp. Trường gửi đến các đơn vị bản dự thảo lần cuối và các văn bản liên quan của Bộ GD&ĐT đến hộp thư của các đơn vị và hộp thư cá nhân của các đồng chí trưởng đơn vị (theo địa chỉ e-mail của Trường).

Đề nghị các đơn vị tổ chức thảo luận với tinh thần dân chủ và xây dựng, góp ý cho các nội dung của văn bản để chuẩn bị cho cuộc họp cán bộ chủ chốt thông qua quy định này.

Một số nội dung cần lưu ý như sau:

- Nội dung Điều 1 đến Điều 9: Căn cứ Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 11 năm 2008 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung Điều 10, 11, 12: Quy định chi tiết của Trường cụ thể hoá các nhiệm vụ của giảng viên. Các đơn vị cần thảo luận về việc quy đổi các nhiệm vụ về giờ chuẩn. Chú ý:

v   Các nội dung góp ý về điều chỉnh hệ số hay cách thức quy đổi cần nêu rõ cơ sở đề xuất đồng thời lấy biểu quyết của đơn vị.

v   Không đề xuất các hệ số quy đổi cao hơn mức quy đổi đã có trong văn bản của Bộ mà cần xem xét mức độ hợp lý tương quan giữa các nhiệm vụ quy đổi về giờ chuẩn.

Biên bản góp ý thực hiện theo biểu mẫu đính kèm và gửi về cho Ban soạn thảo theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Biên bản giấy vui lòng gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 08/11/2011.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Các Phó Hiệu trưởng;

-         Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Bạch Văn Hợp

File đính kèm: tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu