Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động In
Thứ tư, 31 Tháng 7 2013 00:00Download tại đây.